• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Streda
Jun 03rd
Úvod arrow Samospráva arrow VZN arrow VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Čerhov   dňa 6.11.2008.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Čerhov  dňa 22.11.2008.
VZN nadobúda účinnosť dňa : 22.11.2008.

Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov  na základe  ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ust. § 28 ods.5  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a   toto

všeobecne   záväzné   nariadenie
č. 2/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec  Čerhov je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Čerhove, Hlavná 1, 076 81 Čerhov.

(2) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

(3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na  jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(5) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa,
a) ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádza materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Čl. 2
Výška príspevku  a podmienky platenia príspevku

(1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 100,- Sk    3,32  €  (slovom: stokorún slovenských ) za jedno dieťa  mesačne.  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čerhov dňa 21.11.2008.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 22.11.2008.


V Čerhove  dňa 21.11.2008.

Pavol Balogh
starosta obce
 

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev